Contributie 2019 liefst d.m.v. machtiging

In de Algemene Ledenvergaderingen in september en oktober is naar voren gekomen dat veel leden het prettig vinden als de contributie wordt geïnd via een automatische incasso. Na eenmalig invullen van de machtiging hebben ze er dan verder geen omkijken meer naar.

Om de leden daarin tegemoet te komen heeft het bestuur een speciaal contract afgesloten met de bank dat het innen via automatische incasso mogelijk maakt. In eerste instantie betekent dit extra werk voor onze penningmeester, maar in komende jaren zal hij daardoor juist minder werk hebben aan het innen van de contributie.

Ongeveer een derde van de leden heeft inmiddels een formulier ingestuurd, waarvoor onze hartelijke dank. Het bestuur doet een dringend verzoek aan de overige leden om het formulier tot machtiging in te vullen. Als het kan graag binnenkort, want de penningmeester moet de formulieren nog verwerken voordat hij eind januari de incasso kan laten uitvoeren. Bent u een van degenen die wel een machtiging af wil geven, maar er nog niet aan toe is gekomen? Download het dan nu meteen en handel het af. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens:
– afgeven bij of opsturen naar De Arc 159   6702 EC Wageningen
of
– scannen en opsturen naar info<AT>seniorenwageningen.nl (waarbij u <AT> dient te vervangen door @)

Indien u zwaarwegende bezwaren heeft tegen het afgeven van een incassomachtiging, dan kunt u de contributie ook zelf overmaken aan de penningmeester. Zet daar dan bij: “uw naam, contributie 2019, bezwaar tegen machtiging”. Dan is dit duidelijk voor de penningmeester. Overmaken – tussen nu en 20 januari 2019 – op rekening  NL18 RABO 0307 5543 33 t.n.v.  Algemene Seniorenvereniging Wageningen. Indien u niet voor de 20e betaalt weet de penningmeester niet op tijd of u wel of niet een machtiging wilt afgeven.

De contributie bedraagt € 25,00 per kalenderjaar voor het hoofd lid, medebewoners betalen € 20,00.